Tüzük

İŞÇİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1-Derneğin Adı, Merkezi ve Adresi 

a) Derneğin Adı:

İşbu tüzükle belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuş derneğin adı İşçi Dayanışma Derneği‘dir. 

b) Derneğin Merkezi:

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Gerekli görülen hallerde yasanın aradığı usul ve esaslar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açılabilir.

c) Derneğin Adresi, Feridiye Cad. Çaylak Sk. No: 3 K: Beyoğlu-İstanbul’dur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ, AMACI, İLKELERİ 

Madde 2- Derneğin Amacı 

Dernek; demokratik ilkelerden sapmadan, üyelerinin ekonomik, sosyal, toplumsal, kültürel hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme, işçi sınıfının dayanışmasını kuvvetlendirme amacını taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için dernek içi demokrasinin en geniş anlamda sınırsız ve kesintisiz işlemesini sağlar.

a) Sömürülebilir emeği barındıran tüm emekçilerin ortak mücadele ve dayanışma örgütüdür. İşsizlerin, farklı işkolundaki işçilerin, sendikalı-sendikasız tüm işçilerin birleşik mücadele vereceği bir zemin olmak için çalışır.

b) Her işçinin sendikalı olması ve toplu iş sözleşmesinden faydalanması temel hedeflerden biridir. “Örgütlü bir sınıf ve sınıf bilinçli bir işçi” ortaya çıkarmak için emek harcar. 

c) Sınıf bilincini yaygınlaştıracak eğitim faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenler. 

d) Sınıf içi rekabetle her anlamda mücadele edecek, işçi sınıfı arasındaki dayanışmayı çoğaltacak ve sınıf dayanışmasını kuvvetlendirecek çalışmalar içerisine girer.

e) Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, inançsızlık ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm emekçilerin sınıf çıkarlarını savunur.

f) Üyelerinin ekmek-barış-özgürlük, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan hakları ile yukarıda belirtilen amaçlar uğruna yapacağı çalışmalarıbenimsemeyi ve desteklemeyi başlıca ilkelerden biri sayar. 

g) Üyelerininve tüm işçilerin, ekonomik, sosyal ve hukuksal anlamda kazanımlar elde etmesine katkı sağlar.  

h) Ülkede ve dünyada işsizlik ve yoksullukla mücadele konusunda çalışmalar yapar. 

i) İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar. 

j) Kadın, göçmen, çocuk ve engelli çalışanların korunması için, yasal mevzuatın gelişmesine, bu konuda üyelerinin duyarlılığının ve toplumsal duyarlılığın artmasına yönelik çalışmalar yapar. 

k) Ülke ve dünya barışının korunması için çaba sarf eder. 

Madde 3- Derneğin Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimi 

Derneğin çalışma konuları ve çalışma biçimi aşağıdaki gibidir. 

a) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar. 

b) Kurs, seminer, eğitim, panel, konferans gibi eğitim çalışmaları yapar.

c) Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile tüm işçilere dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır. 

d) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder. 

e) Dernek amacı doğrultusunda dava açar, açılmış davalara müdahil olur ve ilgili resmî kurumlara başvuruda bulunur.

f) Gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden yurt dışından bağış kabul eder. 

g) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari, sanayi işletmeler kurar ve işletir. 

h) Amaçları doğrultusunda üyelerine ve diğer kişilere ucuz ve kaliteli hizmet temin etmek için lokal, sosyal tesis, kafeterya, gençlik ve spor merkezleri vb. tesisleri inşa eder, ettirir, kiralar, kiraya verir, satın alır, satar, işletir, işlettirir veya var olanlara ortak olur. 

i) Dernek amacı doğrultusunda çevre ve sağlık sorunları ile ilgili olarak standlar açar, bilgilendirme ve duyarlı kılma için bildiri, broşür vb. dağıtır, afiş, pankart vb. asar ve usulüne uygun olarak ilgili makamlarla irtibata geçerek çevre, sağlık ve iş güvenliği ile çalışmalar organize eder.

j) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz (‘taşınır taşınmaz’ ikilemedir araya noktalama işareti gelmez) mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder. 

k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır. Gerekli izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar. 

l) Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur, işçi sınıfının enternasyonal dayanışması için katkı sağlar.

m) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak faaliyetler yürütür.

n) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

o) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, platform, siyasi parti ve benzeri demokratik kitle örgütleri ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

Madde 4- Derneğin İlkeleri 

a) İşçi derneği; emperyalizme, faşizme ve kapitalizme karşı eşit, özgür, demokratik, sınıfsız, sömürüsüz ve barış içinde bir dünyanın kurulmasını savunur. Sömürü sisteminin tamamen ortadan kalkmasının yolunun, üreten işçi sınıfının yöneten konuma gelmesiyle gerçekleşeceğinin bilincindedir. Emekçilerin ekonomik talepleriyle özgürlük ve demokrasi mücadelesi arasında bağ kurar ve bu alanlarda işçi sınıfının sözünü söylemesine katkı sağlar.

b) İşçi derneği, emek ve sermaye arasındaki mücadelede işçi sınıfının çıkarlarını tavizsiz savunur.

c) Derneğin tüm işleyişi demokratiktir. Yönetim Kurulu’na, hatta “Başkan’a” daraltılmış yönetim yetkisini reddeder. Yönetim yetkisini tüm üyelere yayar. Yönetim Kurullarında görev alan üyelerin temel görevini de yönetim yetkisini, tabana yaymak olarak belirler ve üyelerin söz-karar süreçlerine katılımını artıracak araçlar (komisyonlar, çalışma grupları, birimler vs.) inşa etmesini savunur. 

d) İşçi derneği, dil-din-mezhep-ırk-cinsiyet ayrımını reddeder ve ayrımsız tüm işçilerin örgütü olur. İşçileri bölen bu tarz anlayışlarla da sonuna kadar mücadele verir.

e) İşçi derneğinde örgütlenmek sendikalara üye olmanın yerine ikame edilemez. Dernek, üyelerini ve diğer emekçileri sendikalı olmaya çağırır ve sendikal faaliyetlere katkı sağlar. Dernek örgütlenmesi ayrıca “Sendikalar nasıl olmalı?” sorusuna da yanıt arar ve sarı sendikalara, bürokratik, işbirlikçi sendikal  anlayışlara karşı mücadele eder.

f) İşçi derneğinin bütçesine girecek paraların kaynağı şeffaftır. Denetim görevi tüm üyelerindir. Derneğin gelirleri ve giderleri konusunda bilgilendirmek sorumluluk alan üyelerin temel görevidir.

g) Esnek, güvencesiz ve ev içi çalışmaya mahkûm edilen kadın emekçilerin sorunlarına dair işçi derneği özel çalışmalar gerçekleştirir, kadın emekçilerin sorumluluk almasını teşvik eder ve pozitif ayrımcılık ilkesini hayata geçirir. Kadın üyelerin sorumluluk almasında ve kadın emekçilerin sorunlarına dair çalışmalarda derneğin kadın üyelerinin oluşturacağı ve yetkili olacağı kadın örgütlenmesine özel bir vurgu yapar.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 5-Dernek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜYELİK TÜRLERİ VE ÜYELİK HAKLARI 

Derneğin Üyelik Türleri ve Hakları şunlardır: 

Madde 6-Kurucu üyeler; derneğin kurucu üyeleri kuruluşunu sağlayan üyelerdir. 

Adları, meslekleri, oturdukları yer ve tabiiyetleri bu tüzüğün sonunda yazılıdır. 

a) Asil Üyeler:Fiil ehliyetine sahip bulunan, dernek amacını benimseyen ve 18 yaşını bitirmiş her gerçek kişi üyelik isteğiyle ve Yönetim Kurulu kararıyla asil üye olabilirler. Üyelik talebinde bulunanlar 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda yazılı koşullarla uyum içinde olmak zorundadır. Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptir, sorumludur. Her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır. 

b) Fahri Üyelik:Derneğin faaliyet konularına ilgi duyan, önemli hizmet ve yardımlarda bulunan kişilere Yönetim Kurulu tarafından teklif edilerek, Genel Kurul’da oylanarak seçilirler. Fahri üyeler bütün toplantılara katılabilirler ve fikirlerini ortaya koyabilirler, istedikleri takdirde aidat verip bağış yapabilirler. Ancak oy veremez ve dernek organlarında yer alamazlar. 

ÜYELİĞE GİRİŞ 

Madde 7- Dernek Üyeliğine Giriş 

a) Asli Üyelik: Bu tüzükte yazılı amaçları benimsemiş ve kabul etmiş şahsın adaylığı dernek üye giriş formu da doldurularak dernek temsilcilerine verilir. Bu istekleri inceleyen Yönetim Kurulu üyenin kabulü veya reddi hakkında gereken kararı en geç 30 gün içinde verir, sonucu bir yazı ile bildirir. Üyeliğin reddi halinde Yönetim Kurulu red kararının mucip sebeplerini bildirmeye mecburdur.

b) Fahri Üyelik ve Onur Üyeliği: Dernek üyesi olma koşulunu yitirenler, tüzük hükümlerine uymak kaydıyla fahri üye olabilirler. Yönetim organlarının herhangi birinin önerisi ve Genel Kurul’un kararı ile derneğin amaç ve ilkelerini koruyan, yaygınlaştıran, çalışmalarına katkıda bulunan kişiler onur üyesi olarak derneğe kabul edilebilirler. 

ÜYELİKTEN AYRILMA 

Madde 8– Üyelik; ölüm veya üyenin yazılı olarak bildirmesi – istifası kaydıyla sona erer. 

Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 9- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Üyelik aidatını iki yıl içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak ve bu kararlara karşı faaliyet yürütmek,

e) Rüşvet, zimmet, hırsızlık, cinsel istismar, kadına ve çocuğa karşı suçlardan hüküm giymek veya hüküm giymiş olmak,

f) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Disiplin Kurulu’nun kararı, Yönetim Kurulu onayı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

ÜYELİKTEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA 

Madde 10- Üye, derneğe üye olma koşullarını yitirdiğinde üyelikten çıkmış sayılır. Bunlardan dernek organlarında görevli olanların görevleri yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar devam eder. 

DERNEK ORGANLARI

Madde 11-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul, 

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Disiplin Kurulu,

e) Danışma Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 12– Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur. 

Genel Kurul;

a) Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,

b) Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine otuz gün içinde Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. 

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir Şubat ayında, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, Yönetim Kurulu üyesi olmayan, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. 

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve bu belgeleri yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 13– Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır. 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g) Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j) Derneğin vakıf kurması,

k) Derneğin feshedilmesi,

l) Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

m) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

n) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer organına verilmiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

o) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 

p) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

r) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.

Genel Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15- Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Yönetim Kurulu, seçimini izleyen 1 hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak üyelerin görev tanımlarını ve yetkilerini belirler. Yönetim Kurulu üyeleri görev bölüşümünü;

– Başkan

– Sekreter

– Mali Sayman

– Kadın Sekreteri

– Eğitim Sekreteri

– Örgütlenme Sekreteri

– Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Siyasi Partiler, Uluslararası İlişkiler Sekreteri 

şeklinde yapar.

Başkan, Yönetim Kurulu adına kolektif sözcülük görevini üstlenir. Başkanlık görevini üstlenen kişi, iki dönem üst üste başkanlık yapamaz. 

Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

d) Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e) Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

f) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

g) Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

h) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,

i) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

j) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

k) Derneğin amaç ve çalışmaları doğrultusunda, özel konu başlıklarında çalışacak komisyon kurup, bu çalışmalar ile ilgili üyelerini görevlendirmek,

l) Derneğe üye alınması hususlarında karar vermek,

m) Yönetim Kurulu’na herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermek,

n) Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,

o) Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurul’a öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,

p) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

r) Genel Kurul’un belirlediği miktarlar çerçevesinde derneğin yıllık üye ödenti ve katılma payının tahsili ile ilgili esasları belirlemek.

s) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16– Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. 

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Blok liste yöntemi ile gidilen ve birden fazla listenin yarıştığı Genel Kurullarda, en çok oyu olan ikinci listenin en çok oy alan birinci üyesi Denetim Kurulu üyelerinden biri olur. Bu yöntem, çarşaf liste yöntemi ile yapılan seçimlerde uygulanmaz.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. 

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını isteyebilir. 

DİSİPLİN KURULU

Madde 17- Disiplin Kurulu, Genel Kurul’da gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer.

Disiplin Kurulu’na aday olabilmek için dernekten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuların “Disiplin Kurulu Yönetmeliği” esaslarına göre sonuç raporunu hazırlar ve değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde resen toplanır.

Disiplin Kurulu, kadına karşı işlenen suçlarda karar almadan önce Merkezi Kadın Koordinasyonu’nun görüşünü alır.

DANIŞMA KURULU

Madde 18- Genel Yönetim Kurulu, emek hareketine katkı sağlayan sendika yöneticisi, uzman, akademisyen, gazeteci ve çeşitli meslek gruplarından emekçilerden oluşan bir Danışma Kurulu kurar. Bu Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere tavsiye niteliğinde kararlar alır. Danışma Kurulu’nun işleyişi ve yapısı ile ilgili sayı ve isimler konusunda bir sınırlama yoktur ve Genel Yönetim Kurulu bu noktada sorumluluk sahibidir.

KADIN KOORDİNASYONU

Madde 19- Dernek Genel Yönetim Kurulu’na bağlı çalışacak merkezi kadın koordinasyonları ile Şube Yönetim Kurullarına bağlı çalışacak Şube Kadın Koordinasyonları kurulur. Bu koordinasyonların kurulmasında ve çalışmasında Yönetim Kurullarında yer alan kadın üyeler sorumluluk alır. Kadın koordinasyonları; esnek, güvencesiz ve ev içi çalışmaya mahkum edilen kadın emeğinin örgütlü ve bilinçli bir noktaya gelmesi için çalışmalar gerçekleştirir. Hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamak için çaba harcar. 

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 20– Yönetim ve Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.

Genel Yönetim ve Şube Yönetim Kurullarında kadın üye bulunma zorunluluğu vardır.

ŞUBELER

Madde 21– Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ 

Madde 22– Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şubelerin olağan Genel Kurul’u, 2 yılda bir, Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır;

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Genel Merkez Genel KuruIu’na en son şubelere bağlı tüm üyeler katılabilir. 

Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulu’na katılır. 

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurullarında görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurullarına seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 

ŞUBE GENEL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23- Şube Genel Kurulu görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a)Çalışma dönemi Şube Yönetim Kurulunun 5 (beş) asli ve 5 (beş) yedek üyesini seçmek,

b) Şubenin yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak,

c) Bir önceki dönem Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunu görüşmek, Şube Yönetim Kurulu Üyelerini aklamak,

d) Şubenin kapatılmasına karar vermek,

e) Yasalarda ya da dernek tüzüğünde Genel Kurul’da yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 24– Şube Yönetim Kurulu gizli oyla seçilmiş 5 (beş) asil üye ile 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma kuralları Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma kuralları gibidir. Şube Yönetim Kurulları görev bölüşümünü;

– Başkan

– Sekreter

– Mali Sayman

– Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri

– Kadın Sekreteri şeklinde yapar.

ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25- Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a)Şube çalışma dönemi, çalışma raporu ile gelir/gider çizelgelerini Genel Kurul kararları doğrultusunda hazırlamak,
b) Dernek Genel Kurullarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak, 

c) Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Şube Yönetim Kurulu’ndan görevi ve gerekli evrakları devralmak,

d) Dernek Genel Kurulu’nda kesinleşmiş olan şube bütçesine uygun olarak çalışma yapmak ve Mali İşler Yönetmeliğine uygun olarak, dernek muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışmak. 

ŞUBE DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26- Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Şube Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Blok liste yöntemi ile gidilen ve birden fazla listenin yarıştığı Genel Kurullarda, en çok oyu olan ikinci listenin en çok oy alan üyesi Denetim Kurulu üyelerinden biri olur. Bu yöntem, çarşaf liste yöntemi ile yapılan seçimlerde uygulanmaz.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Şube Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. 

ŞUBE DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 27- Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer.

Disiplin Kurulu’na aday olabilmek için dernekten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuların “Disiplin Kurulu Yönetmeliği” esaslarına göre sonuç raporunu hazırlar ve değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde re’sen toplanır. 

Şube Disiplin Kurulu, kadına karşı işlenen suçlarda karar almadan önce Şube Kadın Koordinasyonu’nun görüşünü alır.

Kınama ve uyarı cezaları hariç olmak üzere Şube Disiplin Kurulu’ndan ceza alan dernek üyesinin Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz hakkı bulunur.

TEMSİLCİLİK AÇMA 

Madde 28- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilci ve bağlı üyeler dernek Genel Kurulu’nda temsil edilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.

DERNEK GÖREVLİLERİ

Madde 29-Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim Kurulu’nca atanır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri “Personel Yönetmeliği”nde gösterilir. Personel giderleri dernek bütçesinden karşılanır.

UZMAN DANIŞMANLAR

Madde 30- Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman danışmanlar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda, Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarına danışmanlık yaparlar.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 31- Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu talebi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları kurulabilir.

Çalışma Grupları, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarına ya da çalışma organlarına yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 32- Derneğin bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Genel Kurul’a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurul’un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar. Bütçe döneminin sona erdiği 31 Aralık tarihi ile yeni dönem bütçesinin onandığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar bir önceki bütçenin aynı aylara ait giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.

Şubeler, genel kurullarında onaylayacakları tasarı, bütçe ve gelir/gider tablolarını Genel Kurul’dan en geç 30 gün sonra genel merkeze gönderirler. Şube tasarı, bütçe ve gelir/gider tabloları Merkez Genel Kurulu’nda görüşülerek kesinleştirilir. Şubeler genel kurullarında denk bütçe oluşturup, buna dönem boyunca uymak zorundadır. Ayrıca Mali İşler Yönetmeliği’ne uygun şekilde, dernek muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışır.

Derneğin bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Derneğin Gelir Kaynakları 

Madde 33-Derneğin gelirleri şeffaftır. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak da en az 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırma veya eksiltme yetkisi Genel Kurul’dadır.  

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, yayın satışı vs. ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g) Şube ödentisi; Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil üye ödentilerinin, Genel Kurul tarafından belirlenen oranda altı ayda bir Genel Merkez’e gönderilir. 

h) Diğer gelirler. 

i) Dernek ne ad altında olursa olsun sermaye kuruluşlarından herhangi bir destek almaz. Derneğin gelir ve giderleri yılda en az bir defa olmak üzere her yılın Ocak ayı içerisinde tüm üyelerle paylaşılır.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 34- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 35- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kurulu’na bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 36- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 37- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 38– Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 

Madde 39– Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 40– Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 

Madde 41– Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde  “Tasfiye Halinde  İşçi Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 42-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk Genel Kurul’da dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin;

Adı ve Soyadı 

Ali Karabudak (Başkan)

Naim Göktaş (Üye)

Nuriye Alsancak (Üye)

Yakup Özarslantürk (Üye)

Serhad Savaş (Üye)

Rıfat Kırcı (Üye)

Ahmet Demir (Üye)

Bu tüzük 42 (Kırk iki) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

(Not:(*) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zorunlu hususlardan değildir. Bu tüzükte yer alan kırmızı renkle ve altı çizili yazılanlar mevzuata aykırı olmamak şartıyla değiştirilebilecek hususlardır. Kuruluşu eski olan ve tüzüğünü tamamen değiştirecek derneklerde “Geçici Yönetim Kurulu üyeleri” yerine “mevcut Yönetim Kurulu” yazılır.)